మూడు దఫావులు ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి:ఈసీ రమేష్ కుమార్