మంగళ సూత్రం

810

మంగళ సూ త్రాల విషయంలో ఈ నియమాలు పాటిస్తే అయిదవతనం మరియు
భర్త ఆరోగ్యం నిండు నూరేళ్ళు ఉంటుంది.

పెళ్లి అయిన స్త్రీకి అందం ఐశ్వర్యం. మెడలో తాళి బొట్టు అయితే భర్త భార్యకి కట్టినప్పుడు వేద మంత్రాలతో ఆ తంతు జరుగుతుంది. అయితే భార్య మెడలో మంగళసూత్రం మరియు నుదిటిన సింధూరం,  భర్త ప్రాణాలను మరియు సంతోషాలను కాపాడుతుంది. అలాగే వివిధ రకాల దుష్ట శక్తుల నుండి కాపాడుతుంది. అయితే మంగళసూత్రాల విషయంలో స్త్రీలు ఖచ్చితంగా కొన్ని విషయాలు పాటిస్తే ఆ ఇంట్లో సుమంగళి యోగం సిద్దిస్తుంది.

తాళి బొట్టు గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు..
ప్రతి శుక్రవారం మరియు మంగళవారం అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమలతో పూజ చేసి,  ఆ పసుపుని మంగ ళ సూత్రాలకు పూజ సమయంలో పెట్టుకోవాలి. ఇలాగా చేస్తే ఐదవతనాన్ని ఇచ్చే పార్వతి దేవి కటాక్షిస్తుంది.
మంగళసూత్రాలకు పిన్నీసులు మరియు ఏ ఇతర ఇనుముకి  సంభందించినవి పెట్టకూడదు. ఆలా పెడితే భర్తకు ఆయుక్షీణం.
మంగళసూత్రం ఎప్పుడు హృదయం కింద వరకు ఉండాలి.
మంగళ సూత్రాలకు ఎప్పుడూ పగడం, ముత్యం మరియు నలుపు పూసలు ఉండాలి.

   పొరపాటున మంగళ సూ త్రాలు పెరిగిపోతే(తెగిపోతే) ఏమి చెయ్యాలి?
వెంటనే 5 వరసల దారం తీసుకుని,  దానికి ఒత్తుగా పసుపు రాసి పసుపు కొమ్ము తీసుకుని,  దానిని ఆడపడుచు చేత కాని భర్త చేత కాని వేయించుకోవాలి. ఇంకా ఎవరు లేకపోతే , తమకు తామే వేసుకోవాలి. మంచి రోజు చూసి ఉదయం 12 గంటల లోపు బంగారు తాళిని వేసుకోవాలి.