తెలుగు సంవ‌త్స‌రాలు..

0
302

మీరు ఏ సంవ‌త్స‌రంలో పుట్టారు… అంటే ఠ‌క్కున చెప్పేస్తారు. కానీ, ఏ తెలుగు సంవ‌త్స‌రంలో పుట్టారు అంటే చెప్ప‌లేరు. అందుకే మీ కోసం ఆ తెలుగు సంవ‌త్స‌రాలు ఇస్తున్నాను..మీరు ఏ తెలుగు సంవ‌త్స‌రంలో పుట్టారో తెలుసుకోండి.

( 1867, 1927,1987,): ప్రభవ
(1868,1928,1988): విభవ
(1869,1929,1989): శుక్ల
(1870,1930,1990): ప్రమోదూత
(1871,1931,1991): ప్రజోత్పత్తి
(1872,1932,1992): అంగీరస
(1873,1933,1993)శ్రీముఖ
(1874,1934,1994): భావ
(1875,1935,1995): యువ
(1876,1936,1996): ధాత
(1877,1937,1997):  ఈశ్వర
(1878,1938,1998): బహుధాన్య
(1879,1939,1999): ప్రమాది
(1880,1940,2000): విక్రమ
(1881,1941,2001): వృష
(1882,1942,2002): చిత్రభాను
(1883,1943,2003): స్వభాను
(1884,1944,2004): తారణ
(1885,1945,2005): పార్థివ
(1886,1946,2006):  వ్యయ
(1887,1947,2007): సర్వజిత్
(1888,1948,2008): సర్వదారి
(1889,1949,2009): విరోది
(1890,1950,2010): వికృతి
(1891,1951,2011): ఖర
(1892,1952,2012):  నందన
(1893,1953,2013): విజయ
(1894,1954,2014): జయ
(1895,1955,2015): మన్మద
(1896,1956,2016): దుర్ముఖి
(1897,1957,2017): హేవిళంబి
(1898,1958,2018): విళంబి
(1899,1959,2019): వికారి
(1900,1960,2020): శార్వరి
(1901,1961,2021): ప్లవ
(1902,1962,2022): శుభకృత్
(1903,1963,2023): శోభకృత్
(1904,1964,2024): క్రోది
(1905,1965,2025): విశ్వావసు
(1906,1966,2026): పరాభవ
(1907,1967,2027): ప్లవంగ
(1908,1968,2028): కీలక
(1909,1969,2029): సౌమ్య
(1910,1970,2030):  సాదారణ
(1911,1971,2031): విరోదికృత్
(1912,1972,2032): పరీదావి
(1913,1973,2033): ప్రమాది
(1914,1974,2034): ఆనంద
(1915,1975,2035): రాక్షస
(1916,1976,2036): నల
(1917,1977,2037): పింగళ
(1918,1978,2038): కాళయుక్తి
(1919,1979,2039): సిద్దార్థి
(1920,1980,2040): రౌద్రి
(1921,1981,2041): దుర్మతి
(1922,1982,2042): దుందుభి
(1923,1983,2043): రుదిరోద్గారి
(1924,1984,2044): రక్తాక్షి
(1925,1985,2045): క్రోదన
(1926,1986,2046): అక్షయ