యంత్రములు-ఫలితాలు

319

యంత్రము అనగా ముందుకు వెళ్లేవి, ముందుకు నడిపించునవి అని అర్ధం. అంటే ఎవరైతే ఒక దైవ యంత్రాన్ని ఆరాధిస్తూ ఉన్నారో వారికి భగవదానుగ్రహం కలిగించును.  అమ్మవారి లలితా సహస్రనామాలకు మహామంత్ర, మహాయంత్ర, మహాతంత్ర, మహాసనా లని అమ్మవారి నామాలకి చెప్పబడుచున్నది అంటే అన్ని యంత్రములకు ప్రతినిధి అమ్మవారే.

ఇక భగవంతుని ప్రాణ శక్తి యంత్రరూపంగా ఉంటుంది. ఏ దేవాలయం నిర్మాణం జరిగినా ధ్వజస్ధంబం నిలబెట్టినా, దేవతా విగ్రహం ప్రతిష్టకంటే ముందు యంత్ర ప్రతిష్ట చేస్తారు. కారణం యంత్రానికి ఉండే అమోగమైన శక్తి ఆ దేవతామూర్తిలో ప్రవేశించి అమోగమైన చైతాన్యాన్ని కల్గిస్తున్నది. భారతదేశమున ఆదిశంకరాచార్యుల వారు అనేక దైవక్షేత్రాలలో శ్రీ చక్రయంత్ర ప్రతిష్టాపన చేయబట్టి లోకం అంతా శాంతి సుభిక్షాలతో పాడిపంటలతో వర్ధిల్లిచున్నది అటువంటి శక్తి ఒక యంత్రానికి ఉన్నది.

అయితే అట్టి యంత్రాలు ఏమేం రకాలు ఉన్నాయో వాటి ప్రయోజనములు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకుందాం.

యంత్రములు                   –            ప్రయోజనములు

సంకట హర గణీశయంత్రము          –     సర్వకార్యసిద్ధి
కుబేరయంత్రము                                ధనప్రాప్తి,ఆరోగ్యము
శ్రీ లక్ష్మీ గణేశ యంత్రము           –        ధనప్రాప్తి
అష్ట లక్ష్మీ యంత్రము                        సౌభాగ్యము
వ్యాపారాకర్షణ యంత్రము         –         సకలవ్యాపారవృద్ధి
స్ధిర లక్ష్మీ యంత్రము                 –       ధనము స్ధిరమగును
సౌభాగ్య లక్ష్మీ యంత్రము         –        సౌభాగ్యప్రాప్తి
మహసౌర యంత్రము               –       ఆరోగ్యసిద్ధి
నవగ్రహ యంత్రము                 –       నవగ్రహశాంతి
సర్వకార్య సిద్ధి యంత్రము       –       కార్యసిద్ధి
మన్యు యంత్రము                    –      శతృపలాయనము.
మృత్యుంజయ యంత్రము      –      అపమృత్యు భయనివారణ
ధన్వంతీరా యంత్రము            –      ఆరోగ్యసిద్ధి
మహకార్తికేయ యంత్రము         –     శతృజయం
మహ సుదర్మన యంత్రము       –     ఆరోగ్యము,భయనివారణ
వాహనదుర్ఘటన నివారణ యంత్రము  –   వాహనరక్షణ,వాహనసౌఖ్యము
నరగోష నివారణ యంత్రము  –   దృష్టిదోష,నరగోష నివారణ
సరస్వతీ యంత్రము    –     విద్యా ఉన్నతి
సంతాన గోపాల యంత్రము  –   సంతానప్రాప్తి
కళ్యాణ గౌరీ యంత్రము    –     వివాహప్రాప్తి
జనాకర్షణ యంత్రము    –     సర్వజనవశ్యము
ధనాకర్షణ యంత్రము    –     ధనప్రాప్తి
విద్యాభివృద్ధికర యంత్రము  –   సర్వవిద్యాభివృద్ధి
ఉద్యోగప్రాప్తి యంత్రము    –     ఉద్యోగప్రాప్తి
మత్స్య యంత్రము    –     గృహదోషశాంతి
వాస్తుదోషహర యంత్రము     –    వాస్తుదోష నివారణ
కూర్మ యంత్రము     –    వాస్తుదోష నివారణ
అష్ట ధిక్పాలక యంత్రము     –    దృష్టి దోషాది శాంతి
కార్యసిద్ధి యంత్రము   –     సర్వకార్య సిద్ధి
మంగళ యంత్రము     –    కుజదోష నివారణ
లక్ష్మీ ప్రాప్తి యంత్రము     –    ధనాభివృది.
కనక ధారా యంత్రము      –   ఐశ్వర్యప్రాప్తి
వైభవ లక్ష్మీ యంత్రము   –      సర్వశుభకార్యసిద్ధి
కాత్యాయనీ యంత్రము     –    వివాహప్రాప్తి
సుఖసమ్యద్ధి యంత్రము     –    ఇష్టప్రాప్తి
గాయత్రి యంత్రము     –    సద్బుద్ధిప్రసిద్ధి
దుర్గా సప్తశతీ యంత్రము    –     జగన్మాత అనుగ్రహం ఉపాసనాసిద్ధి
రామ రక్షా యంత్రము    –     సర్వదా రక్షణ
శతృ విజయ యంత్రము     –    కార్యజయం
పుత్రే వివాహ యంత్రము    –     వివాహ ప్రాప్తి
దత్తాత్రేయ యంత్రము     –    దుష్టగ్రహబాధా నివారణ
సాయిరక్షా యంత్రము    –     బాబా అనుగ్రహం
గర్భ ధారణ యంత్రము     –    సంతాన ప్రాప్తి
శుభవాభ యంత్రము    –     సర్వశుభప్రాప్తి
సర్వకార్య సిద్ధి యంత్రము  –   కార్య సిద్ధి
బీసా యంత్రము     –        విదేశీయానం
స్వస్తిక్ యంత్రము     –    శుభప్రాప్తి
విజయ యంత్రము    –     సర్వత్రావిజయం
శారదా యంత్రము      –   విద్యాసక్తి
లగ్న యోగ యంత్రము    –     వివాహప్రాప్తి
వాస్తు గణపతి యంత్రము    –     వాస్తుదోష నివారణకు..

                                                                                             – చింతా గోపీ శర్మ సిద్ధాంతి
                                                                  లక్ష్మీలలితా వాస్తు జ్యోతిష నిలయం (భువనేశ్వరిపీఠం)
                                                                                             పెద్దాపురం, సెల్:- 9866193557